VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Gedragscode

TromboseZorg Dichtbij verwacht van patiënten en medewerkers dat zij respectvol met elkaar omgaan.

Onze medewerker (m/v):

  • Bejegent u met respect en geeft duidelijk aan wat u kan verwachten.
  • Luistert, geeft relevante informatie, stelt en beantwoordt vragen.
  • Gaat zorgvuldig en correct om met de informatie die hij vanuit zijn functie heeft.

Beleid ongewenste omgangsvormen

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag staan wij niet toe. Iets is ongewenst gedrag als de persoon die het ondergaat dit zo ervaart. Ook als de veroorzaker het anders bedoelt.

Agressie en intimidatie

Wij staan niet toe dat cliënten of hun huisgenoten onze medewerkers verbaal of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen en bewust schade toebrengen.

Seksuele intimidatie

We staan geen seksueel getint gedrag of opmerkingen toe richting onze medewerkers.

Discriminatie

Iedereen heeft recht op gelijke behandeling en op respect voor zijn levensbeschouwing, gewoonten en waarden en normen. We staan niet toe dat cliënten of huisgenoten opmerkingen maken of gedrag vertonen dat is gericht op verschil in geslacht, godsdienst, kleding, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele voorkeur.

TromboseZorg Dichtbij houdt alle meldingen van discriminatie, agressie, geweld, bedreiging of seksuele intimidatie bij in een registratiesysteem.

 U kunt hier de volledige tekst, zoals deze op het arboportaal zichtbaar is, nalezen.

Klokkenluidersregeling

TromboseZorg Dichtbij vindt het belangrijk dat er zorgvuldig om wordt gegaan met een (vermoeden van) misstand. Daarom er, in overleg met onze vertrouwenspersoon, een klokkenluidersregeling getroffen. TromboseZorg Dichtbij hoopt hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een open en veilige organisatiecultuur, waarin medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor de organisatie. Deze regeling vindt u hier.

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?