VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Over ons: Privacy verklaring

Privacy- en cookieverklaring TromboseZorg Dichtbij

Stichting TromboseZorg Dichtbij (hierna: TZD) verzorgt onder andere antistollingsbehandelingen en adviseert eerste en tweedelijns zorgverleners. Om onze diensten te kunnen leveren, hebben wij persoonsgegevens nodig. Wij hechten grote waarde aan de privacy van patiënten, zorgverleners en anderen betrokkenen en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij rekening met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder andere dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggenvoordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring. 
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. 
 • Expliciet toestemming vragenvoor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn. 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffenom uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. 

 Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

 Trombosezorg en patiëntenportaal Tropaz

TZD biedt antistollingsbehandelingen aan patiënten. De informatie over u als patiënt en uw behandelingen nemen wij op in een medisch dossier dat voor u toegankelijk is via patiëntenportaal Tropaz. Tropaz is toegankelijk via de browser op uw apparaat of via de app welke u kunt downloaden in de Google Play Store of App Store (let op: het privacybeleid van Google of Apple is dan van toepassing). Hier kunt u uw medisch dossier inzien, communiceren met ons of wijzigingen doorgeven. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts en apotheek
 • Eventuele naam, functie en ziekenhuis van een verwijzend specialist
 • Aanmeld-, afmeld-, meldings- en/of ingrepenformulier ingevuld door uw zorgverlener
 • Eventuele informatie over uw mantelzorger (u geeft ons toestemming om uw mantelzorger toegang te geven tot Tropaz)
 • Voor trombosezorg relevante klachten, aandoeningen en ziektebeeld
 • Informatie over medicijngebruik en doseringen, doseerbrieven
 • Informatie over contactmomenten en afspraken
 • Gevoeligheden/allergieën
 • Informatie over uitslagen van onderzoeken
 • Metingen/waardes
 • Eventuele bijlagen
 • In het geval van Near Patient Testing (NPT): communicatie tussen de zorginstelling en TZD

 Uw behandelaar heeft toegang tot uw dossier in het kader van uw behandeling.

 Bovenstaande doen wij om de overeenkomst die u met ons bent aangegaan en om onze wettelijke plicht uit te voeren. Wij bewaren uw medisch dossier minstens 20 jaar na de laatste wijziging. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij deze gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld als we deze gegevens langer nodig hebben, vanwege het belang van iemand anders, of als er andere wettelijke bewaartermijnen gelden.

 Zelfmeten

Zelfmeten/zelfmanagement houdt in dat u de antistollingsbehandeling in eigen beheer heeft. De gemeten waardes met de trombosedienst specifieke informatie geeft u via Tropaz door. Om u aan te melden en een account aan te maken gebruiken wij de volgende persoonsgegevens (om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren):

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele opmerkingen

 Voor het verdere gebruik van Tropaz, zie het kopje ‘Trombosezorg en patiëntenportaal Tropaz’ hierboven.

 Contact opnemen of klacht indienen

Wanneer u een e-mail stuurt, een ingevuld contactformulier stuurt, of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Wij zullen dergelijke berichten met daarin uw naam, contactgegevens en de inhoud van uw bericht gebruiken om uw verzoek, vraag of klacht te beantwoorden. We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Indien de berichten medische gegevens bevatten die worden toegevoegd aan het medisch dossier, worden deze gegevens minstens 20 jaar bewaard na de laatste wijziging volgens de wettelijke bewaartermijn. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij deze gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld als we deze gegevens langer nodig hebben, vanwege het belang van iemand anders, of als er andere wettelijke bewaartermijnen gelden.

 Declareren

Wij declareren de reguliere antistollingsbehandelingen bij het CWZ of Resultlab. Zelfmeten valt hier niet onder, de facturen hiervoor komen ten laste van uw (vrijwillige) eigen risico. Ten behoeve van de declaratie registreren wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres en woonplaats
 • Contactgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Naam van uw zorgverzekeraar
 • Verzekerdennummer
 • Geleverde zorg

Wij bewaren deze gegevens 7 jaar vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 Voor zorgverleners

Medewerkers van TZD kunnen eerste- en tweedelijns zorgverleners van advies voorzien. Daarnaast werken we in het kader van Near Patient Testing (NPT) samen met zorginstellingen zodat zij relevante waardes bij de patiënt kunnen afnemen. Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam zorgverlener
 • Functie zorgverlener
 • Contactgegevens zorgverlener
 • Bevoegdheden en relevante vaardigheden zorgverlener
 • Relatie tot de patiënt
 • Informatie over de patiënt die relevant is voor de trombosezorg

 Deze gegevens verwerken wij op basis van uitvoering van de overeenkomst. De zorginstelling heeft een behandelingsovereenkomst met de patiënt en schakelt vervolgens TZD in om uitvoering te kunnen geven aan deze behandelingsovereenkomst. Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en fiscaal relevante gegevens in ieder geval 7 jaar vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Sollicitaties

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor gebruiken wij uw aanhef, naam, contact- en adresgegevens. Aanvullend kunnen wij uw geboortedatum, en -land, CV, motivatiebrief, salarisindicatie, beschikbaarheid, een Verklaring Omtrent Gedrag en eventuele referenties verwerken.


Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal twee jaar na indiensttreding.

Cookies

Op onze website gebruiken we enkel cookies van onszelf. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.   

Wij gebruiken alleen functionele cookies. Deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

TZD deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben of wij de derde als leverancier inschakelen. De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Andere zorgverleners, zoals het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Rijnstate Ziekenhuis (welke bloedafname verzorgen), of zorginstellingen in het kader van Near Patient Testing (NPT).
 • Laboratoria waarmee wij samenwerken, zoals Result Laboratorium. De laboratoria analyseren afgenomen bloedmonsters.
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hostingpartij
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan TZD uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). TZD doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Op www.trombosezorgdichtbij.nl staat een aantal links naar websites van onze partners. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra u op de website van een van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing.

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.
Op grond van de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u in sommige gevallen het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.
Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.
Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dit kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@tzd.nl. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Contactgegevens

Voor vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgang of over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van onderstaande contactgegevens.


Stichting TromboseZorg Dichtbij

Adres:                                               Kerkeland 3, 6651 KN Druten

KvK-nummer:                                    84317825

Telefoonnummer:                               0487-740400

E-mailadres voor patiënten:        info@tzd.nl

E-mailadres voor zorgverleners: trombosezorgdichtbij@zorgmail.nl


Onze Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@tzd.nl.

 

 

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?