VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Veelgestelde vragen

We krijgen verschillende vragen over het gebruik van Tropaz. Hieronder wat vragen met antwoorden

1. Ik heb een nieuwe telefoon. Wat moet ik doen als het telefoonnummer en emailadres gelijk blijft?

 • Tropaz web: U hoeft niets te doen.
 • Tropaz app: De Tropaz app moet worden geïnstalleerd op de nieuwe telefoon. Deze kunt u downloaden via de Google Play Store of de App store van IOS. Daarna kunt u gewoon weer inloggen door handmatig uw e-mailadres en wachtwoord in te vullen (of via de QR-code)

2. Ik heb een nieuw telefoonnummer:

 • Geef u nieuwe telefoonnummer door aan de TromboseZorg Dichtbij. Wij passen dit voor u aan in het systeem.
 • Tropaz web: Er verandert niets voor u. Inloggen met uw emailadres zoals dit bij TZD bekend is en gebruik uw oude wachtwoord.
 • Tropaz app: Er verandert niets voor u. Inloggen met uw zelfbedachte inlogcode.

3. Ik heb een nieuw emailadres:

 • Geef u nieuwe e-mailadres door aan de TromboseZorg Dichtbij. Wij passen dit voor u aan in het systeem.
 • Tropaz web: U logt in met uw nieuwe e-mailadres en uw oude wachtwoord.
 • Tropaz app: U logt in met uw nieuwe e-mailadres en uw oude wachtwoord.

Let op: dit kan een paar minuten duren!

4. Ik heb geen Tropaz account:

 • Meldt uw wens bij TZD.
 • Nadat de medewerker uw account heeft geactiveerd, ontvangt u op het bij TZD bekende emailadres verdere instructies. Hiermee kunt u inloggen in Tropaz web. Let er wel op dat de gestuurde link slechts 6 dagen actief blijft. 
 • Na het aanmaken van een zelfverzonnen wachtwoord kunt u Tropaz app downloaden via de Google Play Store of de App store van IOS.
 • Daarna kunt u gewoon weer inloggen door handmatig uw e-mailadres en wachtwoord in te vullen (of via de QR-code).

 5. Ik wil mijn wachtwoord aanpassen:

Het wachtwoord aanpassen kan alleen via Tropaz Web. Ga naar de website www.TrombosezorgDichtbij.nl => naar het kader Tropaz => inloggen op Tropaz met uw oude wachtwoord. Daarna naar: Mijn gegevens en hier kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken.

6. Ik ben mijn inloggegevens vergeten:

Ga naar de website www.TrombosezorgDichtbij.nl => naar het kader Tropaz => inloggen op Tropaz en dan: Klik hier als u uw wachtwoord bent vergeten. Via het email adres zoals deze bij TZD bekend is, ontvangt u verdere instructies

CAT staat voor Centrum Antistolling Trombosezorg. TZD heeft zich aangesloten bij deze organisatie. Hierdoor wordt de 24/7 bereikbaarheid door doseerartsen buiten kantooruren uitgevoerd door artsen die aangesloten zijn bij CAT. De bereikbaarheid wordt uitgevoerd bij toerbeurt. Hierdoor kan het voorkomen dat een arts van een andere trombosedienst uw vraag beantwoordt. De artsen van alle aangesloten diensten hebben toegang tot de patientendossiers van TZD.

Wilt u een corona vaccinatie of boosterprik halen, let dan op dat uw laatste INR maximaal 2 weken oud mag zijn en onder of maximaal 3,5 is. Als dit zo is, dan is de vaccinatie akkoord en kunt u gaan vaccineren. Wilt u dan uw vaccinatiedatum doorgeven bij de volgende hercontrole?

Wanneer uw hercontrole binnen 2 weken na vaccinatie is, hoeft u geen actie te ondernemen. Is de hercontroledatum langer dan 2 weken na vaccinatie, kies wanneer u de TromboseZorg Dichtbij belt in het hoofdmenu op keuze 1. Dan wordt u te woord gestaan door de patiëntenaministratie.

 • De arts beoordeelt of uw INR waarde zodanig is, dat er veilig gevaccineerd kan worden
 • Meestal wordt er een extra INR controle uitgevoerd
 • De goedkeuring om te vaccineren staat vermeld op uw doseerbrief
 • Neem deze doseerbrief mee, als u de vaccinatie krijgt
 • U merkt dit de volgende dag voor 12:00 uur:

Neem de tabletten van gisteravond nu in en neem vanavond om 18:00 uur de helft van het aantal tabletten in dat op uw doseerbrief vermeld staat voor vandaag. Rond af naar beneden: bij acenocoumarol op hele tabletten; bij fenprocoumon/marcoumar op halve tabletten.

 • U merkt dit de volgende dag na 12:00 uur:

Neem vanavond anderhalf keer het aantal tabletten dat op uw doseerbrief vermeld staat voor vandaag. Rond af naar beneden: bij acenocoumarol op hele tabletten; bij fenprocoumon/marcoumar op halve tabletten.

Neem op de eerstvolgende werkdag contact met ons op om de gewijzigde inname van deze tabletten door te geven en voor advies.

Bij twijfel: neem geen tabletten in. Neem op de eerstvolgende werkdag contact met ons op om dit door te geven en voor advies.

 • De hoeveelheid is minder dan op de doseerbrief stond:

Neem alsnog het ontbrekende aantal tabletten in.

 • De hoeveelheid is meer dan op de doseerbrief stond:

Neem op de eerstvolgende werkdag contact met ons op om de gewijzigde inname door te geven of bel in het weekend naar de dienstdoende medewerker voor advies.

 • Als er geen bijzonderheden* zijn:

Volg de dosering op uw oude doseerbrief tot aan de eerstvolgende postbezorging. Als u de doseerbrief dan nog steeds niet ontvangen heeft, neem dan op de eerstvolgende werkdag contact met ons op om een duplicaat doseerbrief aan te vragen.
Als er geen dosering op uw oude doseerbrief meer staat: zie vraag 6.

 • Als er wel bijzonderheden* zijn:

Neem op de eerstvolgende werkdag contact met ons op of bel in het weekend naar de dienstdoende medewerker.

* Bijzonderheden zijn bijvoorbeeld: ziekenhuis opname of ontslag, een ingreep of onderzoek, bijkomend ziek zijn (koorts, benauwdheid, braken, diarree) of nieuwe medicatie.

Neem de eerstvolgende werkdag contact met ons op om een duplicaat doseerbrief aan te vragen.

Voor de dosering van vandaag:

 • Als u uw doseerschema (ongeveer) weet:

Neem in wat u denkt te moeten innemen en geef aan ons door hoeveel tabletten u heeft ingenomen als u uw duplicaat doseerbrief aanvraagt.

 • Als u uw doseerschema niet meer weet:
 • U hebt nog een oudere doseerbrief:

Neem het gemiddelde van het aantal tabletten (van alle dagen) zoals vermeld op deze doseerbrief. Rond af naar beneden: bij acenocoumarol op hele tabletten; bij fenprocoumon/marcoumar op halve tabletten. Geef aan ons door hoeveel tabletten u heeft ingenomen als u de duplicaat doseerbrief aanvraagt.

 • U hebt geen oude doseerbrief:

Neem op de eerstvolgende werkdag contact met ons op of bel in het weekend naar de dienstdoende medewerker voor advies.

 • Ik heb mij vandaag laten prikken: zie vraag i'k ben mijn doseerkaart kwijt'
 • Ik heb mij niet laten prikken op de bedoelde hercontrole datum (ben dat vergeten): zie vraag 'ik ben mijn doseerkaart kwijt' voor de dosering van vandaag.

Laat u zo spoedig mogelijk prikken zodat u een nieuwe doseerbrief toegestuurd kunt krijgen.

Het ziekenhuis zal u weer aanmelden bij ons en geeft u een doseeradvies mee tot aan de eerstvolgende controle bij TromboseZorg Dichtbij. Wanneer dat onverhoopt niet zo is, neemt u dan contact op met het ziekenhuis en vraag daar een doseeradvies voor de ontbrekende dagen.

 • Ik meet en doseer zelf:

U weet wat de richtlijnen voor de doseringsaanpassingen zijn. Deze zijn terug te lezen in de "Infogids Zelfdoseren" via onze website. Via het webportaal wordt de eerstvolgende werkdag uw doseervoorstel beoordeeld door een van onze artsen.

 • Ik meet zelf, maar doseer niet zelf:

U moet zich realiseren dat u in het weekend geen INR via het webportaal kunt doorgeven. Wij gaan ervan uit dat u daarom op werkdagen uw INR meet. Als er aanleiding is om toch in het weekend een INR te meten vanwege klachten of ziek zijn, zie vraag 'ik heb koorts, voel me ziek, ben benauwd of heb last van braken en/of diarree. 

Voor errormeldingen: zie de handleiding van de CoaguChek. Deze zijn terug te lezen in de "handleiding CoaguChek". via onze website.

NB: Alleen tijdens werkdagen behandelen wij technische problemen met of vragen over de CoaguChek.

 • Als u wel kunt inloggen, maar uw doseergegevens niet meer kunt vinden, kijk dan in handleiding. Onderaan op de homepage van het webportaal wordt hiernaar verwezen.
 • Als u niet kunt inloggen: alleen tijdens werkdagen behandelen wij technische problemen met het webportaal.

Voor uw dosering van die dag, zie ook vraag 'ik heb geen nieuwe doseerbrief ontvangen':

 • Als u uw schema (ongeveer) weet:

Neem in wat u denkt in te moeten nemen. Geef, zodra u weer kan inloggen, via het webportaal door hoeveel tabletten u heeft ingenomen of geef dit de eerstvolgende werkdag telefonisch door aan onze medewerker.

 • Als u uw schema niet meer weet:

Neem op de eerstvolgende werkdag contact met ons op of bel naar de dienstdoende medewerker voor advies.

 • Alleen wanneer er geen dosering voor vandaag bekend is of als de dosering voor die dag moet worden bijgesteld, wordt u gebeld over de dosering. In alle andere gevallen gaan wij ervan uit dat u vandaag nog de oude doseerbrief volgt. De volgende dag ontvangt u de nieuwe doseerbrief en moet u de doseringen van deze nieuwe doseerbrief volgen
 • Als u geen dosering voor vandaag heeft doorgekregen, belt u dan met onze dienstdoende medewerker voor advies.

Neem op de eerstvolgende werkdag contact met ons op. 

Neem de eerstvolgende werkdag contact met ons op om dit te melden.

Geef de volgende informatie aan onze medewerker door:

 • Naam van het ziekenhuis waar u wordt opgenomen.
 • De afdeling in het ziekenhuis waar u wordt opgenomen.
 • De reden van de opname. 

Meld bij een (spoed) ziekenhuisopname altijd zowel aan de verpleging als aan de arts daar dat u onder controle bent bij TromboseZorg Dichtbij en neem uw laatste doseerbrief mee naar het ziekenhuis.

Meld u tijdelijk af bij ons of laat iemand dat voor u doen. Zo kunnen we voorkomen dat de medewerker bloedafname voor niets aan uw deur staat.

 • Meld bijtijds aan degene die de ingreep/behandeling gaat doen, dat u door TrombozeZorg Dichtbij gecontroleerd wordt. Voor bepaalde ingrepen/behandelingen moeten uw antistollingstabletten tijdelijk onderbroken, verminderd of vervangen worden. Vaak geeft uw arts hierover advies. Zo niet: vraag er dan expliciet naar en vraag of TromboseZorg Dichtbij ook schriftelijk geïnformeerd wordt. In het ene geval (als u een operatie moet ondergaan) kan het zijn dat de anesthesist u adviseert, in het andere geval krijgt u advies van de arts die de behandeling of het onderzoek gaat uitvoeren.
 • Als gezegd wordt dat uw trombosedienst uw dosering moet aanpassen dan is de volgende informatie voor ons van belang:
 • wat voor ingreep/behandeling?
 • welke INR-waarde is tijdens de ingreep gewenst?
 • wel of niet tijdelijk andere bloedverdunners (spuitjes) gebruiken?
 • schriftelijk advies van behandelaar aan de trombosedienst
 • Geef ook altijd zelf een ingreep aan ons door, inclusief de aan u doorgegeven instructies.
 • Wij vertalen dat in een voor u aangepast doseeradvies en u ontvangt (meestal) een nieuwe doseerbrief.
 • TromboseZorg Dichtbij zal het beleid rondom ingrepen ook altijd opvragen bij de specialist die de ingreep uitvoert

Wanneer u hier nog vragen over heeft, neem dan op werkdagen contact met ons op. Als u in het weekend een nieuwe aangepaste doseerbrief ontvangt die niet duidelijk is, bel dan alleen in het weekend naar de dienstdoende medewerker als uw vraag niet kan wachten tot na het weekend.

Neem op de eerstvolgende werkdag contact met ons op. Alleen medicatie die zeer sterke invloed op de bloedverdunners kan hebben, wordt volgens afspraak ook buiten kantoortijd telefonisch door de apotheek aan onze dienstdoende arts gemeld. Wij zullen zo nodig contact met u opnemen door u te bellen en/of door u de volgende werkdag een aangepaste doseerbrief te sturen.

Met "spuitjes" worden in dit geval Fraxiparine, Fraxodi, Clexane, Innohep, Fragmin, Arixtra, Orgaran bedoeld. Deze werken ook bloedverdunnend.

U krijgt bericht van ons als u kunt stoppen met deze spuitjes. Hoort u niks van ons, dan kunt u gewoon doorgaan met de spuitjes en zal uw bloed twee keer per week gecontroleerd worden door ons. 

Bij twijfel of vragen hierover kunt u op werkdagen contact met ons opnemen.

Andere bloedverdunners zijn bijvoorbeeld Ascal, Acetylsalicylzuur, Persantin, Clopidogrel etc. De arts die u deze bloedverdunners heeft voorgeschreven, heeft hier weloverwogen voor gekozen.

 • Voor sommige indicaties is het gebruik van één bloedverdunner voldoende en moeten andere bloedverdunners gestopt worden zodra uw INR waarde op niveau is. Dat wordt dan aan ons doorgegeven wanneer de arts u bij ons aanmeldt. Wij berichten u zodra er een andere bloedverdunner gestopt kan worden.
 • Voor bepaalde indicaties is het nodig om meerdere bloedverdunners naast elkaar te blijven gebruiken. Dan wordt er geen stopinstructie doorgegeven en blijft u dus deze medicatie gebruiken. Als u hier vragen over heeft, neemt u dan contact op met de arts die u deze bloedverdunners heeft voorgeschreven. Dat is vaak de cardioloog, internist, neuroloog of huisarts.

Bij uw huisarts (of de huisartsenpost) kunt u een herhaalrecept vragen.

Advies:

 • Snuit uw neus voorzichtig om eventuele stolsels uit te snuiten.
 • Druk de neus 10-15 minuten aaneengesloten stevig dicht - tegen het neustussenschot aan. Zorg ervoor dat u in schrijfhouding zit. Echt goed en aaneengesloten dichtdrukken is van belang.

Meestal zal de bloeding hierna stoppen. Is dit niet het geval, druk uw neus dan nogmaals 10-15 minuten aaneengesloten dicht. Wanneer het daarna nog niet gestopt is, neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. Indien gewenst kan de huisarts met een van onze artsen overleggen.

Bij een acute bloeding, of bij een acuut verergerende bekende bloeding, belt u uw huisarts. Deze zal de acuut benodigde zorg kunnen bieden. Geef daarna pas de bloeding en de eventuele behandelingen of instructies van de huisarts aan ons door. Zo nodig ontvangt u advies van ons over wat u verder moet doen.

Bel de eerstvolgende werkdag met ons: in overleg wordt de dosering van de antistolling voor die dag aangepast of zullen we uw bloed eerder (laten) controleren. Bij meerdere blauwe plekken die toenemen of klachten geven, belt u ook uw huisarts.

Kleine blauwe plekken komen vaker voor bij het gebruik van bloedverdunners. Als u echter met grote regelmaat meerdere kleine blauwe plekken heeft, geef dit dan bij de eerstvolgende gelegenheid, bijvoorbeeld bij uw eerstvolgende hercontrole, aan ons door.

Bij ernstige situaties en ZEKER bij een val op/tegen het hoofd belt u ALTIJD zo spoedig mogelijk de huisarts of de huisartsenpost. 

Door het gebruik van bloedverdunners kunnen er eerder en grotere bloeduitstortingen optreden. Naast het zo nodig inroepen van de huisarts geldt bij alle verwondingen:

 • Grote verwondingen:

Neem op de eerstvolgende werkdag contact met ons op.

 • Kleine verwondingen:

Bij kleine verwondingen volstaat het meestal om dit bij uw eerstvolgende hercontrole te melden.

Neem op de eerstvolgende werkdag contact op met ons of bel naar de dienstdoende medewerker voor advies. Afhankelijk van de ziekteverschijnselen neemt u ook contact op met uw huisarts.

Huisbezoek is alleen op medische indicatie. Als u ziek en tijdelijk niet mobiel bent, is uw hercontrole juist van belang. Geef dit op tijd aan ons door en vraag of we u (eenmalig) aan huis komen prikken.

 • U wordt thuis geprikt:

Neem de eerstvolgende werkdag contact met ons op en geef door dat u de eerstvolgende controle verhinderd bent. In overleg met u en eventueel met onze arts wordt een andere hercontroledatum gepland. Zo nodig wordt een vervolgdosering afgesproken.

 • U komt naar een prikpost:

U bent vrij om op een andere dag naar een prikpost te gaan, zolang u nog een dosering op uw doseerbrief heeft staan. Een overzicht van prikposten, de prikpostenlijst, heeft u ontvangen heeft bij uw intake bij ons. De meest recente versie van deze prikpostenlijst is ook te vinden op onze website.

Neem op de eerstvolgende werkdag contact met ons op voor advies. Zie ook de vraag 'ik heb geen dosering meer op mijn doseerkaart staan' als u geen dosering meer heeft.

Laten prikken tijdens vakantie heeft vaak praktische bezwaren, maar vakantie kan de antistolling ook ontregelen omdat u in andere omstandigheden verkeert. Afhankelijk van uw INR waarden en doseergegevens, de duur van uw afwezigheid en het land waar u naar toe gaat, zal onze arts overwegen of hercontrole tijdens vakantie wel of niet noodzakelijk is. Als u uw vakantie aan ons heeft doorgegeven, nemen wij dit altijd mee in onze overwegingen om uw volgende hercontroledatum te bepalen. Wij realiseren ons terdege dat prikken tijdens uw vakantie niet prettig is. Maar als het medisch gezien niet verantwoord is om uw volgende controle pas ná uw terugkeer te plannen, laten wij de medische reden voorgaan. U krijgt dan van ons een hercontroledatum tijdens uw vakantie.

Mensen die antistollingsmedicijnen gebruiken zijn soms wat huiverig om een vliegreis te maken. Toch is die angst in veel gevallen niet nodig. Wel is het belangrijk om van tevoren altijd toestemming te vragen aan uw specialist. Overleg met hem of haar over uw reis én overleg ook met uw trombosedienst. Volg altijd de voorschriften van uw trombosedienst en specialist nauwkeurig op. Als uw INR-instelling stabiel is kunt u meestal zonder veel problemen op reis, mits u zichzelf natuurlijk goed voelt.

Daarnaast gelden de volgende adviezen:

 • houd uw kuitspieren goed in beweging
 • loop in ieder geval om de 2 uur een stukje in het gangpad
 • drink geen alcohol of koffie
 • draag niet te strakke kleding
 • trek eventueel uw schoenen uit
 • drink voldoende water zonder te overdrijven
 • gebruik geen slaapmiddelen (doordat u slap wordt vermindert uw bloeddoorstroming)
 • draag in overleg met uw huisarts, eventueel steunkousen aan beide benen
 • controleer kort voor vertrek uw INR

Gebruikt u géén antistollingstabletten meer, maar bent u in het verleden wel behandeld voor een trombose? Door het maken van een lange vliegreis (langer dan 4 uur) bestaat er een kans dat uw bloeddoorstroming vermindert. Hierdoor heeft u een groter risico op trombose. Dit geldt overigens ook als u lange reizen maakt per auto of bus. Volg daarom altijd bovenstaande adviezen op.

Overleg daarnaast met uw huisarts of specialist of nog andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn, zoals het dragen van steunkousen en/of het ‘zetten’ van LMWH-spuitjes.

U kunt uw toekomstig adres met verhuisdatum op werkdagen aan ons doorgeven. Of tijdens uw eerstvolgende controle.

Wijzigingen in bijvoorbeeld uw telefoonnummer of e-mailadres, maar ook verandering van huisarts, apotheek of zorgverzekering: u kunt uw nieuwe gegevens op werkdagen aan ons doorgeven. Of tijdens uw eerstvolgende controle. Geef ook de ingangsdatum van deze wijziging door.

Neem uw antistollingstabletten niet meer in en bel z.s.m. uw huisarts!

Ook als u er in het weekend achter komt dat u zwanger bent, belt u de huisarts. U gaat per de volgende dag over op andere bloedverdunners (meestal "spuitjes") omdat de antistollingstabletten schadelijk kunnen zijn in de eerste drie maanden van de zwangerschap. Neem daarnaast de eerstvolgende werkdag contact met ons op.

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?