VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Behandeling

 Aanmelding

Uw behandelend arts heeft u antistollingsmedicijnen voorgeschreven. Bij het gebruik van deze medicijnen is het noodzakelijk uw bloed regelmatig te controleren. In Nederland verzorgen de trombosediensten deze controle.

Bij uw aanmelding voor de antistollingsbehandeling heeft uw arts de benodigde administratieve en medische gegevens aan TromboseZorg Dichtbijt verstrekt. Deze gegevens zijn in Trodis vastgelegd.

Start van de behandeling

Voor de eerste controle na de aanmelding komt een medewerker van de bloedafname bij u thuis. Tijdens dit bezoek wordt er uitleg gegeven over de werkwijze van de trombosedienst en wordt verteld welke informatie u aan ons moet doorgeven voor uw antistollingsbehandeling. Ook de mogelijkheden voor zelfmeting worden besproken en het gebruik van het webportaal. 
Voor de controle van uw INR-waarde nemen we regelmatig bloed af. Dit doen we op Prikposten bij u in de buurt. Bij mensen die niet naar een prikpost kunnen gaan en een medische indicatie hebben, komt de medewerker bloedafname aan huis bloed prikken.

In het begin van de behandeling wordt de INR vaker gemeten, soms meerdere malen per week. Er moet namelijk een evenwicht worden gevonden waarin de INR-waarde met bloedverdunners stabiel blijft. Na elke INR-meting stelt de trombosedienst arts de dosis antistollingsmiddel vastvoor een bepaalde periode. Als de INR stabiel is, geeft de trombosedienst een doseringsschema af voor langere tijd.

Controle

In principe vindt de bloedafname plaats op Prikposten bij u in de buurt. In sommige gevallen vindt bloedafname thuis plaats, indien hier medisch aanwijsbare redenen voor zijn en u dus een medische indicatie hebt.

Controle tijdens uw vakantie

Laat ons weten als u een vakantie heeft gepland. Wij houden daarmee dan rekening met het inplannen van uw controleafspraak. De trombosedienst arts zal dan proberen een doseringsschema voor de hele vakantieperiode te maken. Indien dit niet verantwoord is omdat uw vakantie bijvoorbeeld te lang duurt, dan moet u in uw vakantie bloed laten prikken.
Bij een vakantie in het buitenland kunnen wij u een vakantiebrief in een buitenlandse taal toesturen. Na het laatste controlemoment voor uw vakantie krijgt u dan toegestuurd met de doseerkaart. In de vakantiebrief staan alle relevante gegevens in een van de volgende talen:

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Duits
  • Spaans
  • Italiaans
  • Portugees

Gebruik altijd de laatste vakantiebrief bij controle in het vakantieland. Zo weet u zeker dat u de juiste informatie geeft.
Is de INR gemeten tijdens de vakantie, dan geeft u de INR-waarde u aan ons door op een van deze manieren: via het webportaal, de fax, email of telefonisch. U kunt dan ook doorgeven op welke manier u het nieuwe doseeradvies wilt ontvangen. Is dit via email, dan moet u er rekening mee houden dat dit geen beveiligde emailverbinding is. Het webportaal is wel beveiligd. Geeft u dit door als voorkeur, dan kunt u aan het einde van de dag het nieuwe doseeradvies lezen.

Contact tussen u en de trombosedienst

De controle houdt in dat een medewerker van de bloedafname regelmatig bloed bij u afneemt. Deze medewerker is ook uw contactpersoon bij de trombosedienst. Het persoonlijke contact met deze medewerker is belangrijk. Geef veranderingen in uw gezondheid daarom door aan deze medewerker. Zo blijft de trombosedienst goed op de hoogte van deze wijzigingen en kunnen we hier rekening mee houden bij de doseeradviezen.

Bloedverlies

Neem bij ernstig of onverwacht bloedverlies (bijv. rode urine of gitzwarte ontlasting) direct contact op met uw huisarts én uw trombosedienst. Doen zich tussen de controles door wijzingen voor, neemt u dan direct (telefonisch of via een email) contact op met de trombosedienst. Vertel ons ook als u vragen hebt of problemen met de behandeling. Indien nodig lassen we een extra controle in.

INR

De INR-waarde is een standaard waarde die wereldwijd wordt gebruikt voor de mate van antistolling van bloed.
Bij mensen die geen antistollingstabletten gebruiken is deze waarde tussen de 0,9 en 1.1/1.2 INR. Er is voor u, aan de hand van de gestelde diagnose waar de bloedverdunners voor voorgeschreven zijn, een streefwaarde voor de INR waarde bepaald.
Na de afname van het bloed wordt de INR-waarde van uw bloed bepaald. Aan de hand van deze uitslag en eventuele bijzonderheden zoals ziekte, ander medicijnen, ingreep en vakantie, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan, bepaalt de trombosedienst arts uw nieuwe doseringsschema (het aantal tabletten dat u dagelijks dient in te nemen)

Doseringskalender

De dag na de bloedafname ontvangt u per post een doseringskalender. Hierop staat precies vermeld hoeveel tabletten u de komende periode moet innemen en op welke dagen. Deze dosering is persoonlijk. Uw dosering zal waarschijnlijk verschillen met die van andere patiënten bij de trombosedienst. Op de doseringskalender staat ook de datum voor de volgende controle.

 

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?